JEDINSTVENO JAMSTVO VATROGASNIH APARATA VATROMAX K.M.B.

Jamčimo da naš vatrogasni aparat zadovoljava zahtjeve hrvatskih normi za takve vatrogasne aparate. Jamčimo da će naš vatrogasni aparat tijekom jamstvenog roka od 12 mjeseci od dana prodaje besprijekorno raditi, ako se koristi sukladno uputi koja se nalazi otisnuta na samom aparatu.

U jamstvenom roku označenom na naljepnici jamstva na vatrogasnom aparatu, otklonit ćemo sve kvarove i nedostatke proizvoda koji su posljedica greške u proizvodnji ili materijalu. Popravak ćemo izvršiti najkasnije u roku od 30 dana po prijemu reklamiranog proizvoda. Ako popravak ne izvršimo u navedenom roku, a na zahtjev kupca, neispravan proizvoda zamjenit ćemo novim.

Vatrogasni aparat treba postaviti na dobro vidljivom i lako pristupačnom mjestu na nosač koji se isporučuje zajedno sa aparatom ili u odgovarajuće odobrene nosače za vatrogasna vozila.

Nakon svake uporabe vatrogasni aparat treba pregledati i ponovo napuniti u ovlaštenom servisu.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik najmanje svaka tri mjeseca na način da provjerava

  • označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata
  • opće stanje vatrogasnog aparata ( kazaljka na manometru mora biti u zelenom polju)
  • kompletnost vatrogasnog aparata
  • stanje plastične zelene plombe na aparatu

Periodični servis vatrogasnih aparata vrši se jednom godišnje u ovlaštenom servisu . Prvi periodični servis vrši se po proteku jamstva.

Kontrolno ispitivanje vrši se svakih 5 godina u ovlaštenom servisu.

Ovlašteni serviseri dužni su koristiti samo originalne rezervne djelove naših vatrogasnih aparata najmanje 5 godina od dana prodaje.

Popis ovlaštenih servisa kupac može preuzeti prilikom kupnje vatrogasnog aparata ili na našoj stranici www.vatromax-kmb.hr.